fbpx

Dziwidło olbrzymie zakwitło w nocy [transmisja online]

Egzo­tyczna roślina z gatunku Amor­pho­phal­lus tita­num, zwana „dzi­wi­dłem olbrzy­mim”, zakwi­tła w nocy z nie­dzieli na ponie­dzia­łek w Ogro­dzie Bota­nicz­nym Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Wyda­rze­nie to przy­cią­gnęło tłumy zwie­dza­ją­cych, ostatni z nich wyszli po godzi­nie 3 w nocy.

”Cóż to była za fascy­nu­jąca noc! Ostatni goście wyszli z Ogrodu po godz. 3.00 w nocy! Spie­szymy z infor­ma­cją, że szklar­nie otwie­ramy dziś o godz. 10.00. Jeśli około godz. 14.00 okaże się, że wciąż jest co oglą­dać, prze­dłu­żymy wej­ście do 20.00” – czy­tamy na stro­nie War­szaw­skiego Ogrodu Bota­nicz­nego.

„Pro­ces prze­kwi­ta­nia został zauwa­żony po pół­nocy, około godz. 1.00, kiedy brzegi pochwy kwia­to­sta­no­wej zaczęły tra­cić tur­gor i prze­wie­szać się w dół. Wczo­raj, naj­wyż­sza zano­to­wana tem­pe­ra­tura u szczytu kolby kwia­to­sta­no­wej to 41,6°C. „– prze­ka­zał ogród bota­niczny w dal­szej czę­ści wpisu.

Dzi­wi­dło olbrzy­mie (Amor­pho­phal­lus tita­num) pocho­dzi z wil­got­nych lasów rów­ni­ko­wych Suma­try, wyspy w Azji Połu­dniowo-Wschod­niej, w Archi­pe­lagu Malaj­skim.

Do Ogrodu Bota­nicz­nego Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego tra­fiło przy­pad­kiem. „Spro­wa­dził” je do Pol­ski pan Grze­gorz, który nie mógł zapew­nić mu odpo­wied­nich warun­ków. Koniec koń­ców roślina zado­mo­wiła się w tro­pi­kal­nej szklarni ogrodu bota­nicz­nego.

Roślina po przej­ściach

Kilka lat temu ekipa tele­wi­zyjna, która zimą krę­ciła mate­riał w szklar­niach, nie­świa­do­mie wysta­wiła donicę z „dziwną bulwą” na zewnątrz, na kil­ku­stop­niowy mróz.

– Rano donicę wcią­gnięto do środka, lecz bulwa zaczęła gnić. „Miej­sca zmie­nione pie­lę­gno­wa­li­śmy, jak tylko potra­fi­li­śmy naj­le­piej. Pra­cow­nicy obsy­py­wali je zmie­lo­nym węglem drzew­nym, tak by zaha­mo­wać pro­cesy gnilne. Przez 3 lata bulwa nie wypusz­czała kolej­nego liścia” – opo­wia­dali pra­cow­nicy Ogrodu Bota­nicz­nego Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego.

Do 3 metrów wyso­ko­ści

Kwiat dzi­wi­dła olbrzy­miego może w natu­ral­nym śro­do­wi­sku osią­gnąć nawet 3 metry wyso­ko­ści i ponad 1,5 metra sze­ro­ko­ści.

– Kwiaty męskie i żeń­skie umiesz­czone są oddziel­nie w dol­nej czę­ści kolby i zapy­lane głów­nie przez owady zwa­bione bar­dzo moc­nym zapa­chem padliny, który jest potę­go­wany przez podwyż­szoną tem­pe­ra­turę wewnątrz kwia­to­stanu – infor­mują bota­nicy.

Zapach roz­cho­dzi się na duże odle­gło­ści, aby w szyb­kim tem­pie przy­cią­gnąć moż­li­wie dużo zapy­la­czy, ponie­waż kwiat ten kwit­nie tylko przez kilka dni.

Zwie­dza­jący na­dal mogą oglą­dać dzi­wi­dło. Trans­mi­sję live można obej­rzeć tutaj.

 

Dodaj komentarz