fbpx

10 Lekcji od Richarda Bransona

Dzisiejszy artykuł pochodzi z bloga www.10sciezek.pl. Opisuje on 10 lekcji od Richarda Bransona. Człowieka, który dla wielu z nas jest i będzie niezwykłą inspiracją i przykładem, że można.

Richarda Bran­sona chyba nikomu przed­sta­wiać nie trzeba. Ten bry­tyj­ski miliar­der zafa­scy­no­wał mnie swoją osobą, nie tylko z powodu tego w jaki spo­sób zara­bia pie­nią­dze, ale przede wszyst­kim ze względu na to kim jest. Mimo ogrom­nego suk­cesu jaki odniósł w życiu, cechują go nie­zwy­kła szcze­rość, uczci­wość i pokora. Czego, każdy z nas, może się nauczyć od takiego człowieka?

Poni­żej przed­sta­wiam naj­bar­dziej istotne — moim zda­niem — frag­menty rze­czo­nej ksią­żeczki, która jest pisana dosyć ogól­nie i przez wielu będzie pew­nie potrak­to­wana bar­dziej jako roz­rywka niż prak­tyczny porad­nik. Jed­nak to co autor stara się prze­ka­zać, wydaje się mieć ogromną, także prak­tyczną war­tość. Są to jakby fun­da­menty, na któ­rych przed­się­bior­czy ludzie powinni budo­wać nie tylko swoje biz­nesy, ale przede wszyst­kim całe życie.

1.Uwierz że możesz

“Nigdy nie mówię, że nie mogę cze­goś zro­bić tylko dla­tego, że nie wiem jak. Po pro­stu pró­buję. Nie pozwa­lam aby coś mnie powstrzymywało.”

“…nie wyobra­żam sobie, że takie małe słowo jak ‘nie potra­fię’ mogłoby Cię powstrzy­mać. Jeżeli nie masz odpo­wied­niego doświadczenia/​możliwości aby osią­gnąć swój cel, spró­buj innej drogi, ale nie rezygnuj”

2. Miej cele

“Jeżeli jest coś, co na prawdę chcesz zro­bić – zrób to ! Jaki­kol­wiek jest twój cel bądź pewien, że nigdy go nie osią­gniesz, jeżeli nie poko­nasz swo­jego stra­chu i nie odbi­jesz od brzegu.”

3. Bądź odważny

“Jeżeli masz jakieś marze­nie, podą­żaj za nim. Bądź świa­domy, że ryzyko jest cza­sem trudne do prze­wi­dze­nia, ale pamię­taj — jeśli chcesz wygod­nego życia, to nigdy nie będziesz wie­dział jak sma­kuje zwycięstwo.”

4. Nigdy się nie poddawaj

“Sta­wiaj sobie wyzwa­nia, a będziesz się roz­wi­jać. Twoje życie się zmieni, twoje myśle­nie się zmieni. Nie zawsze łatwo jest osią­gać cele, ale to nie jest powód żeby się pod­da­wać. Powiedz sobie , ‘Mogę to zro­bić. Będę pró­bo­wał aż w końcu mi się uda.’”

5. Bądź zawsze dobrze przygotowany

“Zawsze mówię ludziom, że jeżeli chcą coś zro­bić dobrze, muszą się naj­pierw dobrze przygotować.”

6. Miej wiarę w siebie

“Wie­rzę w sie­bie. Wie­rzę w ręce, które pra­cują, w mózgi, które myślą i w serca, które kochają.”

“Suk­ces to coś wię­cej niż łut szczę­ścia. Musisz wie­rzyć w sie­bie i spra­wić, żeby stał się on twoim udzia­łem. Dzięki temu rów­nież inni będą w Cie­bie wierzyć.”

7. Niczego nie żałuj

“Gdy już zde­cy­do­wa­łeś aby coś zro­bić, nigdy tego nie żałuj, nie oglą­daj się za sie­bie. Cza­sami wygry­wamy, innym razem prze­gry­wamy. Ciesz się ze zwy­cięstw i nie miej żalu jeśli prze­grasz. Prze­szło­ści i tak nie zmie­nisz, ale możesz się z niej uczyć.”

8. Bądź uczciwy

“Jeśli zaczy­nał­byś swój biz­nes i zapy­tał mnie o jedną radę powie­dział­bym, ‘Bądź uczciwy we wszyst­kim co robisz. Nastaw się na zwy­cię­stwo, ale nie oszukuj.’”

“Moje motto brzmi: ‘Nigdy nie rób niczego, co nie pozwoli Ci spo­koj­nie spać w nocy’. Tą zasadą warto się kierować.”

9. Dbaj o bli­skich i poma­gaj innym

“Gdyby ktoś zapy­tał co jest dla mnie naj­waż­niej­sze, odpo­wiem zawsze, że rodzina. Cho­ciaż byłem nauczony radzić sobie sam, to jestem prze­ko­nany, że bez wspar­cia rodziny i przy­ja­ciół nie osią­gnął­bym tyle ile udało mi się osiągnąć.”

10. Zmie­niaj świat na lep­sze, nawet jeśli ma to być tylko maleńka kro­pla w morzu

“Zosta­łem wycho­wany w prze­świad­cze­niu, że mogę zmie­niać rze­czy­wi­stość. Wie­rzę, że jest naszym obo­wiąz­kiem poma­ga­nie innymi i czy­nie­nie dobra zawsze kiedy tylko możemy.”

“Kim­kol­wiek jesteś i cokol­wiek robisz, możesz zmie­niać rze­czy­wi­stość. Skala tej zmiany nie ma zna­cze­nia – ludzie mają znaczenie.”

 

Źródło: http://www.omsica.pl/blog/10-lekcji-od-richarda-bransona/#sthash.s2Pr5UCP.dpuf

Dodaj komentarz