fbpx

Kupił Górę Królewską. Teraz buduje na niej średniowieczny gród

Z leżą­cej obok Miastka Góry Kró­lew­skiej (163 m n.p.m.) dosko­nale widać nie­mal całe mia­sto. Na jej szczy­cie od razu rzuca się w oczy śre­dnio­wieczne ogro­dze­nie – 160-metrowy czę­sto­kół. Budowę grodu roz­po­czął pięć lat temu Jerzy Przy­by­łow­ski, eme­ry­to­wany poli­cjant, psz­cze­larz oraz rol­nik z zami­ło­wa­nia, a także pasjo­nat odtwór­stwa histo­rycz­nego. I choć gród nie jest jesz­cze skoń­czony, to sta­nowi już dużą atrak­cję tury­styczną.

– Kilka lat kieł­ko­wał mi w gło­wie pomysł, aby na tej górze stwo­rzyć coś na kształt śre­dnio­wiecz­nej osady. Wcze­śniej, z powodu pracy zawo­do­wej, nie mia­łem spe­cjal­nie na to czasu – mówi w wywia­dzie dla por­talu gp24.pl Jerzy Przy­by­łow­ski. Jego działka na Górze Kró­lew­skiej ma cztery hek­tary. Gród powstaje na około hek­ta­ro­wym pła­skim tere­nie. Dodat­kową atrak­cją jest nie­wielki staw.

Replika śre­dnio­wiecz­nej osady nosi nazwę Gród Rum­mela. Jest to świa­dome nawią­za­nie do legendy o zbój­niku Rum­melu, który gra­so­wał w tej oko­licy w cza­sach śre­dnio­wiecz­nych. Rum­mel łupił boga­tych i poma­gał bied­nym. Wła­ści­ciele mia­stec­kiej ziemi, czyli rodzina von Mas­sow, doga­dała się ze zbój­ni­kiem i w zamian za spo­kój prze­ka­zała mu tyle ziemi, ile był w sta­nie prze­je­chać konno przez jeden dzień. Legenda nic nie mówi o tym, gdzie miesz­kał Rum­mel. Gród więc ide­al­nie wpi­suje się w takie zapo­trze­bo­wa­nie.

Na szczy­cie Górze Kró­lew­skiej powstał 160-metrowy czę­sto­kół. Drew­niane pale mają cztery metry wyso­ko­ści. Od wewnątrz budo­wane są pode­sty. Sta­nęło także kilka rzeźb. Pow­stała brama wjaz­dowa z wieżą. W pla­nach jest budowa śre­dnio­wiecz­nych chat oraz budyn­ków, w któ­rych wyko­ny­wało się nie­gdyś tra­dy­cyjne rze­mio­sła, takie jak bart­nic­two, garn­car­stwo, myśli­stwo czy kowal­stwo.

W Gro­dzie Rum­mela odbyło się już kilku więk­szych imprez. Były to m.in. potyczki rycer­skie, insce­ni­za­cje. Działa tutaj Sto­wa­rzy­sze­nie Rekon­struk­cji Histo­rycz­nej Dru­żyna Grodu Rum­mela.

średniowieczny gród

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz