fbpx

Nie widzi od urodzenia, ale nie przeszkadza mu to w zabawie

Kel­lar uro­dził się nie­wi­do­my. Na szczę­ście ten mądry pies ma dobry słuch, który po­ma­ga mu w nor­mal­nym funk­cjo­no­wa­niu.

Pies sły­szy i czuje, kiedy przed­miot upada na zie­mię. Dzię­ki ko­men­dom wy­da­wa­nym przez wła­ści­cie­la, po­tra­fi go zlo­ka­li­zo­wać i przy­nieść z po­wro­tem. Co cie­ka­we, Kel­lar na­uczył się wszyst­kich ko­mend w ty­dzień!

Zo­bacz­cie, jak radzi sobie z apor­to­wa­niem.

 

 

 

Dodaj komentarz