fbpx

W tym domu seniora pokonali koronawirusa. Jest tam 120 ozdrowieńców, w tym dwoje 100-latków

W domu seniora „Złote Borki” na Opolsz­czyź­nie 120 osób ofi­cjal­nie uzna­wa­nych jest za ozdro­wień­ców. Jest wśród nich 82 senio­rów, z któ­rych dwie osoby mają powy­żej 100 lat, oraz 38 pra­cow­ni­ków. W pla­cówce nie zano­to­wano nowych przy­pad­ków zaka­żeń.

Znaj­du­jący się w miej­sco­wo­ści Borki Małe dom seniora „Złote Borki”, to jeden z naj­więk­szych domów seniora na Opolsz­czyź­nie. Nie­stety podob­nie jak więk­szość tego typu pla­có­wek i tu dostał się COVID-19. Na szczę­ście w tym ośrodku w star­ciu z koro­na­wi­rusem udało się wyjść obronną ręką, choć zaka­żo­nych było aż 120 osób.

82 senio­rów ozdro­wień­ców

Wśród osób zaka­żo­nych było aż 82 senio­rów, wszyst­kim udało się poko­nać cho­robę.
– Czu­jemy się dobrze i jeste­śmy dowo­dem na to, że można wygrać walkę z wiru­sem nie­za­leż­nie od wieku. Chcie­li­by­śmy w dal­szym ciągu trwać w takim zdro­wiu – mówi Bożena Magiera, dyrek­torka ośrodka.

„Wie­dzia­łam, że to musi minąć”

Czu­łam się dobrze, nie odczu­wa­łam nic. Nie bałam się. Wie­dzia­łam, że to musi minąć. Wie­dzia­łam, że jak przy­szedł koro­na­wi­rus, tak i odej­dzie – rela­cjo­nuje w wywia­dzie dla TVN24 pani Janina, jedna z miesz­ka­nek ośrodka
Wśród miesz­kań­ców pla­cówki 40 osób ma ponad 80 lat, 11 jest w wieku powy­żej 90. roku życia, są też 2 osoby, które mają wię­cej niż 100 lat.

Dodaj komentarz