fbpx

Wiadomość od Dalajlamy z okazji Dnia Ziemi 2021

Z oka­zji Dnia Ziemi 2021 ape­luję do moich braci i sióstr na całym świe­cie, aby przyj­rzeli się zarówno wyzwa­niom, jak i moż­li­wo­ściom, jakie stoją przed nami na tej jedy­nej błę­kit­nej pla­ne­cie, którą dzie­limy.

Czę­sto żar­tuję, że księ­życ i gwiazdy wyglą­dają pięk­nie, ale gdyby ktoś z nas pró­bo­wał na nich żyć, byli­by­śmy nie­szczę­śliwi. Nasza pla­neta to wspa­niałe sie­dli­sko, jej życie jest naszym życiem, jej przy­szłość to nasza przy­szłość. Zie­mia jest dla nas wszyst­kich matką i jako dzieci, jeste­śmy od niej zależni. W obli­czu glo­bal­nych pro­ble­mów, takich jak efekt cie­plar­niany, czy nisz­cze­nie war­stwy ozo­no­wej, poje­dyn­cze orga­ni­za­cje i narody są bez­radne. Nie roz­wią­żemy pro­ble­mów, dopóki wszy­scy nie będziemy pra­co­wać razem. Matka zie­mia uczy nas uni­wer­sal­nej odpo­wie­dzial­no­ści.

Weźmy na przy­kład kwe­stię wody. Dziś, bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek, dobro­byt oby­wa­teli w wielu czę­ściach świata, zwłasz­cza matek i dzieci, jest skraj­nie zagro­żony z powodu kry­tycz­nego braku czy­stej wody, oraz odpo­wied­nich warun­ków sani­tar­nych i higie­nicz­nych. Nie­po­ko­jące jest to, że brak tych pod­sta­wo­wych stan­dar­dów zdro­wot­nych dotyka pra­wie dwa miliardy ludzi na całym świe­cie. A jed­nak jest pomi­jany. Jestem wdzięczny za to, że Sekre­tarz Gene­ralny ONZ Anto­nio Guter­res wysto­so­wał pilne glo­balne wezwa­nie do dzia­ła­nia.

Współ­za­leż­ność jest pod­sta­wo­wym pra­wem natury. Nie­zna­jo­mość współ­za­leż­no­ści zra­niła nie tylko nasze śro­do­wi­sko natu­ralne, ale także ludz­kie spo­łe­czeń­stwo. Dla­tego my, istoty ludz­kie, musimy roz­wi­nąć więk­sze poczu­cie jed­no­ści całej ludz­ko­ści. Każdy z nas musi nauczyć się pra­co­wać nie tylko dla sie­bie, rodziny czy narodu, ale dla dobra całej ludz­ko­ści. W związku z tym cie­szę się, że pre­zy­dent Joe Biden będzie gospo­da­rzem szczytu kli­ma­tycz­nego przy­wód­ców w Dniu Ziemi w tym roku, na któ­rym świa­towi przy­wódcy będą roz­ma­wiać o pro­ble­mach, które mają wpływ na nas wszyst­kich.

Jeśli nasza pla­neta ma być zrów­no­wa­żona, edu­ka­cja eko­lo­giczna i odpo­wie­dzial­ność oso­bi­sta muszą stale rosnąć w naszych ser­cach. Dba­nie o śro­do­wi­sko powinno być istotną czę­ścią naszego codzien­nego życia. W moim przy­padku moje prze­bu­dze­nie śro­do­wi­skowe nastą­piło dopiero po wygna­niu i napo­tka­niu świata bar­dzo odmien­nego od tego, który zna­łam w Tybe­cie. Dopiero wtedy zda­łem sobie sprawę, jak czy­ste jest śro­do­wi­sko Tybetu i jak nowo­cze­sny roz­wój tech­niczny przy­czy­nił się do degra­da­cji życia na całej pla­ne­cie.

W tym Dniu Ziemi zobo­wią­zujmy się wszy­scy do zro­bie­nia tego, co do nas należy, aby przy­czy­nić się do pozy­tyw­nej zmiany w śro­do­wi­sku naszego jedy­nego wspól­nego domu, tej pięk­nej Ziemi.

Z moimi modli­twami

Dalaj­lama

Źródło: dalailama.com

Dodaj komentarz