fbpx

Trociny mogą posłużyć do odwracalnego wychwytywania dwutlenku węgla

Dzięki świa­tłu sło­necznemu zmo­dy­fi­ko­wane tro­ciny mogą posłu­żyć do odwra­cal­nego wychwy­ty­wa­nia dwu­tlenku węgla – infor­muje pismo „Green Energy & Envi­ron­ment”.

Według danych Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Mete­oro­lo­gicz­nej (WMO) stę­że­nie gazów cie­plar­nia­nych osią­gnęło rekor­dowo wysoki poziom. W przy­padku dwu­tlenku węgla (CO2) wzrost w 2020 roku prze­kro­czył śred­nią z ostat­niej dekady – i to pomimo spadku o 5,6 proc. emi­sji CO2 z paliw kopal­nych, spo­wo­do­wa­nego ogra­ni­cze­niami zwią­zanymi z pan­de­mią COVID-19. Cią­gły wzrost stę­że­nia CO2 jest bez­po­śred­nio zwią­zany z ogrom­nym zuży­ciem paliw kopal­nych.

Grupa naukow­ców z Uni­wer­sy­tetu Ren­min w Chi­nach zapro­po­no­wała nową metodę wychwy­ty­wa­nia CO2 przy uży­ciu świa­tła sło­necznego jako źró­dła ener­gii i zmo­dy­fi­ko­wa­nych tro­cin jako pochła­nia­cza CO2. Oprócz wychwy­ty­wa­nia CO2 ich metoda pozwala rów­nież unik­nąć wyko­rzy­sty­wa­nia paliw kopal­nych, które wytwa­rzałyby dodat­kowy CO2. Co ważne, absorp­cja CO2 jest odwra­calna, toteż wychwy­cony gaz może zostać wyko­rzy­stany do wytwo­rze­nia innych pro­duk­tów – na przy­kład meta­nolu, eta­nolu czy metanu.

Jak zwró­cił uwagę uczest­ni­czący w bada­niach prof. Yapei Wang, cho­ciaż w ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach opra­co­wano wiele wyso­ko­wy­daj­nych pochła­nia­czy CO2, rzadko zwraca się uwagę na węgiel emi­to­wany przez śro­dek absor­bu­jący pod­czas jego przy­go­to­wa­nia. Typowe prze­my­słowe sys­temy wychwy­ty­wa­nia CO2 wyka­zują wyso­kie zuży­cie ener­gii pod­czas pro­cesu rege­ne­ra­cji absor­bera.

„Aby roz­wią­zać te pro­blemy, sku­pi­li­śmy się na roz­wią­za­niu, które nie tylko wytwa­rza pochła­nia­cze CO2 o niskim zuży­ciu ener­gii, ale także wyko­rzy­stuje świa­tło sło­neczne jako źró­dło ener­gii do rege­ne­ra­cji tych pochła­nia­czy” – opo­wiada.

Zespół badaw­czy stwier­dził, że tro­ciny impre­gno­wane wod­nym roz­two­rem poli­meru na bazie amin są łatwym do uzy­ska­nia absor­ben­tem CO2 i mają dwie ważne zalety: nie wyma­gają skom­pli­ko­wa­nej syn­tezy, mogą wychwy­ty­wać CO2 i być rege­ne­ro­wane przez odpo­wied­nie ogrze­wa­nie. Wyko­rzy­sta­nie świa­tła sło­necznego mini­ma­li­zuje zapo­trze­bo­wa­nie na tra­dy­cyjną ener­gię i jest bar­dziej przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Aby pod­grze­wać zmo­dy­fi­ko­wane tro­ciny, zasto­so­wano odbły­śnik i war­stwę pochła­nia­jącą świa­tło sło­neczne. Nau­kow­ców zain­spi­ro­wały sło­neczne pod­grze­wa­cze wody.

Źró­dło: naukawpolsce.pl, sciencedirect.com

One thought on “Trociny mogą posłużyć do odwracalnego wychwytywania dwutlenku węgla

Dodaj komentarz