fbpx

Kierunek: wolontariat

Wolontariat może być sposobem na zwiedzanie świata, spędzenie wakacji, a nawet na życie. Możliwości podjęcia ciekawych wyzwań są ogromne i łatwo dostępne.

Pomoc słabszym

Osoby zainteresowane pomaganiem dzieciom i osobom wykluczonym mogą szukać ofert na stronach orga­nizacji: Polskie Centrum Pomocy MiędzynarodowejGlobal Volunteers; Global Volunteer Network, Word Volunteer Web czy World Volunteers.

Znajdziemy tam różne projekty pomocowe na całym świecie, np. nauczanie języka angiel­skiego w Rwandzie, Kenii, Chinach, Peru, opieka nad sierotami z HIV w Ugandzie lub praca z dziećmi ulicy w Wietnamie. Pomagać można też, pracując w szkolnym ogródku np. w Tanzanii, a przy okazji pro­mować wśród lokalnej społeczności edukację dziewczynek.

Największa polska organizacja pomocowa, czyli Polska Akcja Hu­manitarna, prowadzi misje zagraniczne w Afgani­stanie, Czeczenii, Palestynie, Sudanie, na Sri Lance i w Iraku. Pomaga osobom poszkodowanych w wojnach i kataklizmach, buduje studnie, wspiera uchodźców i osoby żyjące w ubóstwie.

Można też wybrać wolontariat w jednej ze wspólnot Camphill. Żyją w nich i pracują pod opieką leka­rzy, rodzin i wolontariuszy osoby chore, niepełnosprawne i specjalnej troski.

Osoby zainteresowane ochroną światowego dziedzictwa mogą odbyć wolontariat w ramach ONZ: Word Heritage Volunteers. Zasadniczo z tych ofert mogą korzystać osoby pełnoletnie, często oprócz zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania otrzymują także niewielkie sumy na drobne wydatki.

Ochrona przyrody

Jeśli ktoś szuka niesamowitych wra­żeń, a przy okazji chce zrobić coś dobrego dla planety, może np. mo­nitorować liczebność tygrysów na Suma­trze, promować świadomość ekologiczną wśród mieszkańców Boliwii, siać lasy namorzynowe na tajskich bagnach, rehabi­litować niedźwiedzie maltretowane w cyr­kach Rumunii, opiekować się pandami w chińskim ośrodku badawczym lub koń­mi w Argentynie, wykorzystywanymi do hippoterapii. Możliwości jest wiele, a w poszu­kiwaniach pomocna będzie sieć Project Abroad z polską podstroną www.projects-abroad.pl.

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF) prowadzi globalny program wolonta- riacki na rzecz ochrony środowiska i projektów środowiskowych, m.in. na Madagaskarze, Fidżi, w Paragwaju, Peru (www.panda.org). Specjalne obozy tzw. workcampy poświęcone działaniom na rzecz ekologii prowadzi Service Civil Interna­tional. Wolontariuszy poszu­kują też polskie Parki Narodowe.

Pomoc zdalna

Dla tych, którzy chcą pomagać ludziom na świecie, ale nie mogą pozwolić sobie na wyjazd za granicę, dobrym rozwiązaniem może okazać się Program Wolontariat On-line Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (United Nations Volunteers – UNV), w któ­rym może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, mająca stały dostęp do internetu i kwalifikacje zgodne z profilem projektu, do którego się zgłasza. Poszukiwani są wolontariusze do projektów badawczych dotyczą­cych równouprawnienia kobiet, wyrównywania szans dzieci z biednych rodzin. Pomóc można chociażby pisząc, redagując, tłumacząc lub prowadząc warsz­taty on-line. Informacje: www.onlinevolunteering.org lub www.unv.org.

Wolontariat dla młodzieży

Wolontariat zagraniczny jest szansą dla młodych ludzi na zdobycie do­świadczenia, które będzie w przy­szłości przydatne w karierze zawodowej.

Informacji można szukać na stronach Wolonta­riatu Europejskiego oraz Eurodesku. Są to sieci współpracy orga­nizacji i wolontariuszy z różnych krajów. Powsta­ły po to, by wolontariusze mogli zdobywać kom­petencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach też osoby młodsze 16-17-letnie. W kontaktowaniu wolontariuszy z or­ganizacjami pośredniczy m.in. Fundacja FERSO. W ramach programu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana młodzi ludzie pracują w domach dziecka, przedszkolach, ośrod­kach pomocy społecznej, domach spokojnej staro­ści, schroniskach dla osób starających się o status uchodźcy. Wolontariat dla młodzieży oferują też or­ganizacje Youth Action for Peace i Youth Challenge International, któ­re umożliwiają naukę i pracę np. na rzecz ochrony lasów deszczowych w Kostaryce.

Wolontariusze, łączcie się!

W wymianie doświadczeń wolontariuszom pomagają specjalne fora (www.volun-teeractionconts.org lub www.eurodesk.pl).

W wielu miastach w Polsce funkcjonują centra wolontaria­tu, które pośredniczą między wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi lub instytucjami potrzebującymi pomocy. Sto­warzyszenie Centrum Wolontariatu prowadzi szkolenia i przy­gotowuje do służby wolontariackiej, służy pomocą prawną. Aby znaleźć centrum wolontariatu w swojej okolicy, wystarczy odwiedzić stronę: www.wolontariat.org.pl.

Wolontariat potrzebny jest w różnych krajach na wszyst­kich kontynentach. W Polsce pośredniczy w tym wiele organi­zacji, m.in. Stowarzyszenie Jeden Świat, które jest polskim oddziałem Service Civil Internatio­nal i działa na rzecz promocji pokoju i porozumienia między ludźmi, Action Without Borders – Akcja Bez Granic (międzynarodowa inicjatywa z polską podstroną) www.idealist.org.

Informacji można szukać też na stronach: Global Volunteer Network, International Association for Volunteer Effort IAVE, International Volunteer Programs Asso­ciation oraz Volunteer Abroad.

 

Źródło: focus.pl

Dodaj komentarz