fbpx

Sukces Lasów Państwowych – udało się odnowić populację raków

Nadle­śnic­two Sie­wierz zało­żyło w 2020 roku stado pod­sta­wowe raka błot­nego. Dzia­ła­nie to zakoń­czyło się suk­ce­sem Lasów Państwowych – próbne odłowy potwier­dziły, że gody prze­bie­gły pra­wi­dłowo i z jaj wkrótce wyklują się tysiące małych racz­ków.

Lasy Pań­stwowe mają dobrą oka­zję do świę­to­wa­nia. Na sku­tek dzia­łań prze­pro­wa­dzo­nych przez tę insty­tu­cję, na świat przyj­dzie wkrótce tysiące mały racz­ków. Ozna­cza to, że plan przy­wró­ce­nia do natu­ral­nego śro­do­wi­ska raków błot­nych zakoń­czył się powo­dze­niem.

Stado pod­sta­wowe tego gatunku zostało zało­żone pod koniec listo­pada 2020 roku na tere­nie Nadle­śnic­twa Sie­wierz. Skła­dało się ono z 18 sam­ców i 24 samic. W ponie­dzia­łek 19 kwiet­nia zostały wyko­nane próbne odłowy mające na celu spraw­dze­nie, czy gody prze­bie­gły pomyśl­nie. O wszyst­kim poin­for­mo­wano za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych.

„Wyko­nane próbne odłowy potwier­dziły, że gru­dniowe gody prze­bie­gły wręcz bra­wu­rowo. Odło­wione samice noszą jaja przy­kle­jone do odwłoka. Muszą one zabez­pie­czać w ten spo­sób jaja przez okres 6 mie­sięcy” – czy­tamy we wpi­sie na Face­bo­oku Lasów Pań­stwo­wych.

Rezul­taty prze­ro­sły naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Przy­pusz­cza się, że od 24 samic wpusz­czo­nych do zbior­nika przy Ośrodku Edu­ka­cji Leśnej w Sie­wie­rzu, na świat przyj­dzie aż 3–4 tysiące małych racz­ków błot­nych.

Opie­ku­nem pro­jektu jest dr Witold Stru­żyń­ski z SGGW w War­sza­wie. Stado pod­sta­wowe ma dać moż­li­wość przy­wró­ce­nia do natu­ral­nego śro­do­wi­ska raka błot­nego nie tylko w Sie­wie­rzu, ale także na całym obsza­rze zarzą­dza­nym przez Regio­nalną Dyrek­cję Lasów Pań­stwo­wych w Kato­wi­cach.

 

Dodaj komentarz