fbpx

Oświadczyny podczas kontroli drogowej. Kierowca zaskoczył policjantów

Poli­cjanci z Wysz­kowa byli świad­kami nie­co­dzien­nej sceny, która wyda­rzyła się pod­czas ruty­no­wej kon­troli dro­go­wej. Męż­czy­zna, któ­rego samo­chód był spraw­dzany przez mun­du­ro­wych, oświad­czył się swo­jej part­nerce. „Cie­szymy się, że mogli­śmy uczest­ni­czyć w tak waż­nej chwili” – poin­for­mo­wali poli­cjanci, któ­rzy opu­bli­ko­wali w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nagra­nie z wyjąt­ko­wej kon­troli.

Poli­cjanci z Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Wysz­ko­wie w Wigi­lię świąt Bożego Naro­dze­nia peł­nili służbę na tra­sie S8. Kiedy zatrzy­mali do kon­troli samo­chód oso­bowy, któ­rym podró­żo­wali kobieta i męż­czy­zna, miała to być kolejna ruty­nowa kon­trola. Oka­zało się jed­nak, że tym razem będzie ina­czej.

Powie­działa „Tak”

Kie­rowca posta­no­wił wyko­rzy­stać moment i w wyjąt­kowy spo­sób oświad­czyć się swo­jej part­nerce. Nagra­nie z nie­co­dzien­nej kon­troli zostało opu­bli­ko­wane przez komendę w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Widać na nim męż­czy­znę klę­czą­cego przed kobietą z bukie­tem kwia­tów.

Jak poin­for­mo­wała poli­cja, wybranka serca „bez chwili waha­nia” przy­jęła oświad­czyny męż­czy­zny.

„Cie­szymy się, że mogli­śmy uczest­ni­czyć w tak waż­nej chwili miesz­kań­ców powiatu Ostrow­skiego. Wigi­lię 24 grud­nia 2021 oraz tę nie­co­dzienną kon­trolę dro­gową zapa­mię­tamy na długo” – poin­for­mo­wali poli­cjanci z Wysz­kowa.

„Parze narze­czo­nych życzymy dużo szczę­ścia na nowej dro­dze życia oraz speł­nie­nia wszyst­kich marzeń. Niech magia tego­rocz­nych Świąt będzie z Wami przez całe życie” – dodali.

Źródło: KPP w Wysz­ko­wie

One thought on “Oświadczyny podczas kontroli drogowej. Kierowca zaskoczył policjantów

Dodaj komentarz