fbpx

Akademia Górniczo-Hutnicza wdraża Plan Równości Płci

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wdraża Plan Równości Płci na lata 2022-2024. Dokument zakłada m.in. zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, wspieranie godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz przeciwdziałanie przejawom seksizmu.

Informacje o wdrożeniu Planu Równości Płci AGH przekazała dziennikarzom w poniedziałek. Plan wszedł w życie wraz z podpisaniem zarządzenia przez rektora, 29 grudnia 2021 r.

W dokumencie jest przedstawiona diagnoza stanu obecnego, sporządzona m.in. na podstawie wywiadów z pracownikami. Wynik badania ułatwiły określenie pięciu najważniejszych celów planu.

„Chcemy, aby nasza uczelnia była miejscem równych szans, wolnym od uprzedzeń i dyskryminacji, zapewniającym bezpieczeństwo osobom pracującym i studiującym, w którym szacunek dla drugiego człowieka, równe traktowanie i poszanowanie różnorodności są ważnymi wartościami” – czytamy we wstępie dokumentu.

Przewodnicząca zespołu ds. Planu Równości Płci prof. Katarzyna Leszczyńska podkreśliła: „Zróżnicowanie płci w AGH ma miejsce w różnych obszarach. Występuje nie tylko w strukturze zatrudnienia i studiowania, ale również w przebiegu karier naukowych, organach decyzyjnych czy w doświadczeniach godzenia pracy zawodowej i życia prywatnego — tzw. work-life balance. Plan zakłada długotrwałe działania, które będą wspierać równe traktowanie na naszej uczelni. Podstawą wyodrębnienia tych działań były przeprowadzone przez zespół badania, przede wszystkim zaś formułowane w wywiadach i ankietach potrzeby i oczekiwania osób studiujących i pracujących”.

Pięć najważniejszych celów planu to: zwiększenie świadomości wagi równego traktowania oraz wiedzy o przyczynach, skutkach i przejawach nierównego traktowania ze względu na płeć; wspieranie równego dostępu do kariery naukowej, procesów rekrutacji; wspieranie godzenia pracy zawodowej oraz życia rodzinnego; zwiększenie równowagi płci w organach i procesach decyzyjnych; zapewnienie warunków do kształcenia oraz wykonywania pracy zgodnie z regułami bezpieczeństwa i przeciwdziałania przejawom seksizmu i molestowania seksualnego.

Pomóc w realizacji tych celów ma szereg działań, w tym m.in. – jak wynika z dokumentu – stworzenie struktury, zajmującej się monitorowaniem i interwencją w sytuacjach naruszania zasad równego traktowania. Plan zakłada też opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych – dla studentów i pracowników – mających zwiększyć świadomość nt. zasad równego traktowania. Przygotowana powinna być również strona internetowa z materiałami informacyjnymi. Poza tym materiały informacyjne będą dystrybuowane w jednostkach uczelni, także w języku angielskim. Plan zakłada przygotowanie procedur, dzięki którym zwiększy się liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w uczelni. Aby ułatwić „work-life balance” zakłada się zwiększenie informatyzacji – dzięki temu łatwiejsza będzie praca hybrydowa.

Z dokumentu wynika, że w AGH jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad kodeksem postępowania, określającym akceptowane i nieakceptowane normy zachowania w uczelni.

Diagnoza stanu obecnego, zawarta w dokumencie, pokazuje m.in., że płaca zasadnicza kobiet w AGH jest niższa niż mężczyzn (wyjątek to stanowiska asystenckie). Kobiety częściej niż mężczyźni poruszały w komentarzach temat równości płac, postulat transparentności wynagrodzeń, postulat wyrównania płac na tych samych stanowiska i dla osób o podobnych kompetencjach. Większość badanych pozytywnie oceniła postawę przełożonych wobec przebywania na urlopie rodzicielskim.

W badaniu opinii pracowniczej dotyczącej zagadnień związanych z Planem Równości Płci w AGH wzięło udział 2001 osób, w tym 52 proc. mężczyzn oraz prawie 48 proc. kobiet, osoby niebinarne stanowiły 0,3 proc. badanej grupy. W badaniu skierowanym do osób studiujących ponad połowę (55 proc.) stanowili mężczyźni, 43 proc. kobiety, 1 proc. – osoby niebinarne, 1proc. badanych nie udzielił odpowiedzi na pytanie o płeć.

W 2021 r. w AGH wśród 2180 osób pracujących na stanowiskach dydaktyczno-badawczych 30,5 proc. stanowiły kobiety, a 69,5 proc. mężczyźni. Kobiety zajmowały 65 proc. stanowisk administracyjnych, mężczyźni – 34 proc.

W 2020 r. na studiach stacjonarnych I stopnia kobiety stanowiły 35 proc. osób studiujących, a na studiach stacjonarnych II stopnia – 41 proc. Najmniej kobiet jest na najpopularniejszych w AGH wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (24 proc.), Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (13 proc.), Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (14 proc.). Niemal po tyle samo kobiet i mężczyzn studiuje na Wydziale Metali Nieżelaznych.

Dokument opracował zespół ds. Planu Równości Płci działający na Wydziale Humanistycznym we współpracy z zespołem pełnomocniczki przewodniczącego uczelnianej rady samorządu studentów AGH ds. równości.

Autor: Beata Kołodziej
Źródło: naukawpolsce.pl

One thought on “Akademia Górniczo-Hutnicza wdraża Plan Równości Płci

Dodaj komentarz