fbpx

Wiadukt dla zwierząt nad autostradą. Nagranie pokazuje, jak wiele dzikich stworzeń unika dzięki niemu niebezpieczeństwa

Depar­ta­ment ds. Dzi­kich Zwie­rząt w Utah opu­bli­ko­wał 19 listo­pada film, na któ­rym poka­zano spe­cjal­nie dosto­so­wane przej­ście nad auto­stradą dla dzi­kich zwie­rząt. Widać na nim zwie­rzęta, które z niego korzy­stają.

– To działa! – nie kryli swo­jej rado­ści pra­cow­nicy depar­ta­mentu.

Scott Root, kie­row­nik ds. ochrony przy­rody w Utah prze­ka­zał, że kamera została umiesz­czona w celu prze­pro­wa­dze­nia badań, na temat sta­ty­styk doty­czą­cych uży­wa­nia wia­duktu dla zwie­rząt. Osta­teczne wyniki będą dostępne dopiero w przy­szłym roku, jed­nak na chwilę obecną można powie­dzieć, że naj­częst­szymi użyt­kow­ni­kami mostu są jele­nie.

 

Podobne kon­struk­cje pla­no­wane są w innych, nie­bez­piecz­nych dla zwie­rząt miej­scach. Dokładne loka­li­za­cje nie są jesz­cze usta­lone.

– Pra­cow­nicy depar­ta­mentu byli mile zasko­czeni tym, jak wiele zwie­rząt sko­rzy­stało z przej­ścia w ciągu pierw­szych dwóch lat od jego ukoń­cze­nia – powie­dział Root. Dodał, że 3 mile ogro­dze­nia dzi­kich po obu stro­nach trasy, przy­le­ga­ją­cego do wia­duktu, pomaga skie­ro­wać zwie­rzęta na wła­ściwe miej­sce, umoż­li­wia­jąc bez­pieczną migra­cję.

Przed wybu­do­wa­niem przej­ścia, zgło­szono ponad 100 wypad­ków ze zwie­rzę­tami i pojaz­dami w ciągu 2 lat, na tym kon­kret­nym odcinku auto­strady. Od tego czasu podobne zgło­sze­nia są spo­ra­dyczne.

Estakada ma 97,5 metrów długości i jest szeroka na 15,2 metra.

Dodaj komentarz